This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prostredníctvom týchto informácií o ochrane osobných údajov plní prevádzkovateľ:

Obchodné meno: EnglishbyEnglish s.r.o.

sídlo: Baka 86, 903 04

v mene, ktorého koná: Garry Challinor, konateľ

IČO: 51 237 903

DIČ: 2120643184

IČ DPH: SK2120643184

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

svoje informačné povinnosti podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). Tieto Informácie o spracúvaní osobných údajov zodpovedajú právnemu stavu v Slovenskej republike ku dňu začiatku uplatňovania Nariadenia t. j. k  25.5.2018 a sú v nich uvedené aj nové práva dotknutých osôb v zmysle novej legislatívy. Snahou prevádzkovateľa je zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov dotknutých osôb, ktoré zverili resp. poskytli osobné údaje prevádzkovateľovi. Tieto informácie môžu byť priebežne aktualizované najmä v prípade zmeny legislatívy alebo zmeny spôsobu spracúvania osobných údajov zo strany prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe nižšie uvedených právnych základov:

  • plnenie zmluvy (objednávky)
  • všeobecne záväzné právne predpisy

v niektorých prípadoch môže byť právnym základom aj dobrovoľný súhlas alebo oprávnený záujem.

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na e-mail: info@englishbyenglish.sk

Na aké účely spracováva prevádzkovateľ Vaše osobné údaje a bližšie podmienky ich spracúvania uvádzame nižšie:

  1. spracúvanie osobných údajov s cieľom a plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa  v oblasti účtovníctva (archivácie, daňové účely alebo poskytnutie informácií orgánom verejnej moci) – právnym pri tomto spracúvaní sú osobitné právne predpisy najmä zákon o účtovníctve – doba spracúvania je 10 rokov od získania údajov resp. doby uvedené v osobitných právnych predpisoch;
  2. spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania služieb prevádzkovateľa v oblasti jazykového vzdelávania za účelom plnenia zmluvy alebo vybavovania objednávky vrátane predzmluvnej činnosti– právnym základom tohto spracúvania je plnenie zmluvy alebo objednávky, ktorej predmetom je dodávanie služieb prevádzkovateľa;
  3. marketingové oslovovanie klientov vo forme priameho marketingu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa pri klientoch, ktorým prevádzkovateľ poskytol svoje služby – právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa a doba spracúvania je 7 rokov od poslednej účasti na jazykovom vzdelávaní poskytnutom prevádzkovateľom; využívania tohto účelu spracúvania je v súlade s Nariadením, ak výkon činnosti prevádzkovateľa a tým sledovaný oprávnený záujem prevažuje nad záujmami dotknutých osôb. Oprávnený záujem prevádzkovateľa je informovanie dotknutých osôb s cieľom zvýšenie poskytovania služieb prevádzkovateľom a to aj za zvýhodnených podmienok.  Dotknutá osoba, ktorou je klient prevádzkovateľa má právo prostredníctvom e-mailu kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu a požiadať o ich výmaz a rovnako v rámci marketingovej komunikácie zaslať  priamo odpoveď prevádzkovateľovi, že si takúto komunikáciu neželá, čím sú dostatočne chránené záujmy klientov. Ak si dotknuté osoby nebudú želať takúto komunikáciu, prevádzkovateľ okamžite prestane so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb na tieto účely.

Kategórie príjemcov – získané osobné údaje v súvislosti s poskytovaním služieb môže prevádzkovateľ poskytnúť osobe zabezpečujúcej účtovníctvo. Zoznam prípadných sprostredkovateľov je uvedený v týchto informáciách. Sprostredkovateľom je: FMKK s.r.o.

Kategórie spracúvaných osobných údajov – predmetom spracúvania osobných údajov prostredníctvom prevádzkovateľa je vždy bežná kategória osobných údajov; rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, ktoré sú o Vás spracúvané, je určený príslušnými právnymi predpismi, ďalej vyplýva z obsahu zmluvy alebo objednávky a  môže byť uvedený aj v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Ide najmä o nasledovné údaje: meno, priezvisko, telefónny kontakt a e-mailová adresa dotknutej osoby.

Kde sa spracúvajú osobné údaje – osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracováva výlučne v rámci EU. Prenos do tretích krajín neuskutočňuje.

Ako sa spracúvajú osobné údaje – forma spracúvania je manuálna. Nikdy v rámci spracúvania nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu. Profilovanie môže byť vykonávané pri spracovaní databáz na zasielanie priameho marketingu.

​Na uchovávanie dokumentov a údajov prevádzkovateľ môže používať aj Google Drive a pri získavaní údajov aj sociálnu sieť Facebook alebo Linkedin. Prevádzkovateľ dbá na bezpečnosť uchovávania osobných údajov prostredníctvom bežne dostupných technológií, aby ochránil Vaše osobné údaje pred zneužitím, zničením a poškodením. V prípade, ak sa Vaše osobné údaje aktualizujú, oznámte to prosím prevádzkovateľovi.

Práva dotknutej osoby – dotknutá osoba má právo na informácie ohľadom spracúvania osobných údajov najmä požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či prevádzkovateľ spracováva jej osobné údaje a zoznam týchto údajov, prístup k osobným údajom dotknutej osoby a všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a informácie o zdroji osobných údajov, právo na opravu nesprávnych osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, okrem osobných údajov, na ktoré sa toto právo podľa právnych predpisov nevzťahuje, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom a žiadať ich likvidáciu, právo odvolať súhlas, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov (t.j. právo získať osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné), právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania podľa § 100 ZOOU na Úrad na ochranu osobných údajov pre porušenie práv pri spracúvaní osobných údajov alebo pre porušenie právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov (aktuálne kontaktné údaje dozorného orgánu sú na webovej stránke úradu).